Til medlemmene i IL Koll Orientering
28.02.2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i IL Koll Orientering

Styret viser til innkalling til årsmøte fra den 09.03.2022.

Årsmøtet avholdes onsdag den 9. mars kl. 19.30 på Kollhytta. De som ønsker å delta på årsmøtet må
sende en e-post til
post@eagle.no.
Sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenning av fremmøtte og fullmakter

Sak 2: Godkjenning av innkalling

Sak 3: Godkjenning av sakliste og forretningsorden

Sak 4: Valg av ordstyrer og referent

Sak 5: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 6: Godkjenning av styrets årsberetning for 2021

Sak 7: Godkjenning av regnskap for 2021

Sak 8: Behandling av innkommende forslag og saker:

8.1: Startkontingenter og dugnadsplikt:

Klubben dekker startkontingenter for barn, ungdom og juniorer som er medlemmer i klubben, med
følgende unntak:

Klubben dekker ikke startkontingenter på ferieløp i juli.

Klubben dekker ikke startkontingenter på løp i utlandet (med unntak av prioriterte stafetter).

Klubben dekker ikke startkontingenter på nærløp

Klubben dekker ingen startkontingenter for voksne medlemmer (med unntak av prioriterte
stafetter).

Dugnadsplikt for foreldre som har barn på O-gøy:

Alle som har barn som er medlemmer i klubben og som deltar på O-gøy, skal bidra på minst to
dugnader.

Sak 9: Godkjenning av budsjett for 2022
Sak 10: Valg av styre og styrets medlemmer

Marte Braathen, Erik Borg, Lisa Näsholm, Arne Tesli og Pål Myklebust stiller til gjenvalg. Heidi
Tronbøl trer ut av styret.

Vedlagt følger:

- Styrets årsberetning

- Regnskap for 2021 (inkludert i årsberetningen)

- Budsjett for 2022 (inkludert i årsberetningen)

Med vennlig hilsen
styret i Koll orientering