Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Vedta idrettslagets budsjett.
 7. Behandle forslag og saker
  • Årets Kolling 2021
  • Fastsette medlemskontingent for 2023.
  • Engasjere revisor
   Det foreslås å videreføre engasjementet med RSM Norge AS.
  • Fullmakt til å utpeke representanter
   Ihht Kolls lover § 16 skal årsmøtet foreta valg av ”c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.” Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  • Orientering om pågående planer for Kolls anlegg
   Utvidelse av Kollhytta, vedlikeholdsansvar for Trollbakkene og prosess mot bymiljøetaten for Kollbanen
 1. Valg

Fullstendig saksliste er vedlagt denne saken. Vedleggene vil bli oppdatert fortløpende.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idrettslaget Koll i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Koll. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Det vil bli gitt nærmere informasjon om den tekniske løsningen her i god tid før møtet.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Arne Nesset kontaktes på telefon 97155601 eller arnenesset@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret