Det at Kollhytta ligger innenfor markagrensen setter klare begrensninger på hva som er mulig å få til av utvidelser, og dispensasjon fra både markaloven og kommuneplanen er en forutsetning for en slik rammetillatelse. I forslaget som legges til grunn er det derfor lagt vekt på et moderat tilbygg på ca 30 m2 som en forlengelse av dagens klubbhytte med samme bredde og høyde. Fasadene videreføres mht. form og materialer. Vi ser heller ikke for oss endret bruk, utover forhåpentlig vis mindre toalettbesøk «i buskene» og enda mer idrettsaktivitet i nærområdet!

I vedleggene vises situasjonsplanen og skisser av forslaget som vil ligge til grunn for en rammesøknaden. Før rammesøknaden kan sendes, vil naboene gis anledning til å gi innspill gjennom et nabovarsel. Styrets ambisjon er å gjennomføre dette og få sendt rammesøknaden i løpet av sommeren.