Til medlemmene i IL Koll Orientering
27.02.2023
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i IL Koll Orientering
Styret viser til innkalling til årsmøte fra den 06.02.2023.
Årsmøtet avholdes mandag den 6. mars kl. 19.30 på Kollhytta. De som ønsker å delta på årsmøtet må
sende en e-post til post@eagle.no.
Sakliste for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenning av fremmøtte og fullmakter
Sak 2: Godkjenning av innkalling
Sak 3: Godkjenning av sakliste og forretningsorden
Sak 4: Valg av ordstyrer og referent
Sak 5: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 6: Godkjenning av styrets årsberetning for 2022
Sak 7: Godkjenning av regnskap for 2022
Sak 8: Behandling av innkommende forslag og saker:
8.1: Ingen innkommende forslag og ingen saker fremmet av styret
Sak 9: Godkjenning av budsjett for 2023
Sak 10: Valg av styre og styrets medlemmer
Marte Braathen, Erik Borg, Lisa Näsholm, Arne Tesli og Pål Myklebust stiller til alle til gjenvalg. Marit
Owren Valmot kommer inn som nytt styremedlem.
Vedlagt følger:
- Styrets årsberetning
- Regnskap for 2022 (inkludert i årsberetningen)
- Budsjett for 2023 (inkludert i årsberetningen)
Med vennlig hilsen
styret i Koll orientering