Dagsorden:

1.      Godkjenne de stemmeberettigede.

2.      Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.      Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger.

5.      Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6.      Vedta idrettslagets budsjett.

7.      Behandle forslag og saker

7.1.      Årets Kolling 2022

7.2.      Fastsette medlemskontingent for 2024.

7.3.      Engasjere revisor

7.4.      Fullmakt til å utpeke representanter
Ihht Lov for IL Koll  § 16 skal årsmøtet foreta valg av ”c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.” Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

7.5.   Oppdatering av Lov for IL Koll – styrets sammensetning
Ihht Lov for IL Koll §16, pkt 14a) skal årsmøtet foreta valg av «Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem». Det er vanskelig å finne personer til å sitte i styret og heller ikke vurdert nødvendig med 4 styremedlemmer. Styret foreslår derfor å ender dette til «Styre med leder, nestleder og 3 styremedlemmer»

7.6.      Orientering om pågående planer for Kolls anlegg
Utvidelse av Kollhytta og arbeid med ny idrettshall på Sogn

8. Valg

Fullstendig saksliste er vedlagt denne saken. Vedleggene vil bli oppdatert fortløpende.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idrettslaget Koll i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Koll. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Arne Nesset kontaktes på telefon 97155601 eller arnenesset@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret