Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Regnskap og revisjon legges fram i møtet)
  6. Vedta idrettslagets budsjett. (Budsjett legges fram i møtet)
  7. Behandle forslag og saker (bl a Årets Kolling 2018 og fastsette medlemskontingent) 
  8. Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet)

Dersom du har saker som du ønsker skal tas opp i årsmøtet må de være levert skriftlig til klubbens leder; Arne Nesset, arnenesset@gmail.com innen 8. mars 2020. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idrettslaget Koll i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Koll. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Arne Nesset kontaktes på telefon 97155601 eller arnenesset@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret