Med deg på årsmøtet

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 6. Vedta idrettslagets budsjett
 7. Behandle forslag og saker
  7.1 Årets Kolling
  7.2 Oppdatering av Kolls lover 
  7.3 Reduksjon av treningsavgift ved redusert tilbud som følge av korona
  7.4 Fastsette medlemskontingent for 2021
  7.5 Engasjere revisor
 8. Valg 

Fullstendig saksliste er vedlagt denne saken. Vedleggene vil bli oppdatert fortløpende.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idrettslaget Koll i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Koll. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Det vil bli gitt nærmere informasjon om den tekniske løsningen her i god tid før møtet.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Arne Nesset kontaktes på telefon 97155601 eller arnenesset@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret